Jobb som freelancer

Takk for at du vurderer og sende oss informasjon om deg til vår helt uforpliktende freelancebase.
Aktuelle kandidater blir lagt til i våre systemer og kan enkelt melde seg på ledige oppdrag innen sitt fagfelt.
Andre kandidater blir lagt til SMS lister og Facebook grupper. Vi gleder oss å høre fra deg.

Jobb som freelancer for DMG
Er du selvstendig i form at eget firma eller fakturerer du via freelancefinans, employ eller sidegig?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Selected Value: 0
Din hyre for en heldag 10 timer
Selected Value: 0
Din normale timeshyre
Selected Value: 0
Velg hvor mange arbeidstimer du ønsker og påta deg sammenhengende på et prosjekt/jobb. Pauser mellom øktene er hensyntatt dette spørsmålet. Det er derfor spørsmålet om timer fra start til slutt man spør om.
Du blir lagt inn i våre kanaler og kan motta telefon, epost og sms på vakter som er ledig eller øvrig informasjon om freelancearbeid.