Gjeldene vilkår godtas, forstås og aksepteres av deg (heretter kalt kunde) ved kontraktinngåelse med oss (heretter kalt utleier) Kunde skal være i forstått utleie vilkårene, ved brudd på vilkårenes, står leietaker til ansvar for de vilkår saken faller under. Vilkårene er skrevet i kapitler for enklere forståelse, men det betyr ikke at et vilkår i kapittel A ikke er gyldig om forholdet gjelder tema for et annet kapittel. Alle vilkår er hele tiden tilstede og gjeldene.


(A) Generelle vilkår og vilkår før leieperioden starter

 • A.1
  Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.
 • A.2
  Kunde må være over 18 år for og leie å kunne fremvise gyldig ID ved spørsmål om dette.
 • A.3
  Kunde godtar at vi kredittsjekker.
 • A.4
  Utlevering av utleieutstyr vil kun skje til leietakeren med gyldig ID.
 • A.5
  Kunde gis anledning til å ettergå utstyret sammen med utleier ved henting og tilbakelevering og kan be om kvittering for korrekt retur ved ønske om dette. Kunde må selv oppfordre til dette ved ønske.
 • A.6
  Tilbakelevert utstyr med feil, mangler, skader e.l utover normalslitasje blir avkrevd kunden i etterkant. Vi oppfordrer kunde å ta bilder av utstyret ved henting og ved retur.
 • A.7
  Et tilbud sendt fra utleier kan ikke sees på som et bestillingsdokument. Kun mottatt ordrebekreftelse.
 • A.8
  Utstyret er ikke forsikret. Det hviler derfor ekstra ansvar på leietaker. Oppbevaring skal kun skje på steder der det er forsikret og låst med FG godkjent låseanlegg/alarm. Ved tap uansett årsak, vil veilede priser på daværende tidspunkt gjelde som grunnlag. Oppbevaring i bil er på ingen måte godkjent.
 • A.9
  Det gis ingen reduksjon av leieprisen ved retur uten bruk. Det gis heller ikke reduksjon om utstyret ikke kunne blir brukt til formålet. Ei heller ved dårlig vær eller andre grunner.
 • A.10
  Der utleier stiller med utstyr hos kunde der kunde skal stå for «resten selv» der utleier ikke får installert eller gjennomført sitt arbeid grunnet mangler hos kunden, tilkommer mertid og merkost rundt dette. Dette uavhengig om det igjen skyldes kundens tredjepart.
 • A.11
  Kunde skal kun bruke utstyret til formålet det er tiltenkt. Kunde må også inneha nødvendig kompetanse for bruk og eventuell HMS rundt bruken av det leide. Kunde er selv erstatningspliktig ved skade, feil eller uhell uansett årsak. Utstyr som: løfteanordninger, scene teknisk og annet teknisk utstyr der allmenn kunnskap ikke er tilstrekkelig krever sertifisert personell og kunden må eventuelt skaffe disse.
 • A.12
  Utleier står ikke ansvarlig for merkostnader eller forsinkelser grunnet mangelfull opplysning i forkant. Disse vil bli avkrevd kunde.
 • A.13
  Det gis ikke kreditt til noen uten godkjennelse fra utleier. Privatpersoner skal betale kontant/vipps ved henting/utlevering. Kreditt kan søkes om i forkant. Dette må skje senest 10 dager før start.
  Bedrifter har mot kredittsjekk normalt 10. Dager netto betalingsbetingelser. Foretak som ikke har kreditt har samme betingelser som privatpersoner.
  Får man ikke innvilget kreditt, etter kunde har akseptert tilbudet, gir dette ikke kunden grunnlag for å avbestille. Arrangementet kan derfor bli avkrevd i sin helhet uten at det blir utført av utleier før det faktiske er betalt på forhånd. Kommunen har normalt 30. Dager netto.
 • A.14
  Fristen for å søke om flytting av et arrangement er 1 uke før planlagt start. Ny dato må bekreftes og passe for utleier. At utleier ikke kan på den nye ønskede datoen gir ikke grunnlag for reduksjon i hovedkravet.
  Fristen for å søke om å avbestille er 4 uker ved aksept av utleier.

  Ved godkjent avbestilling gjelder følgende:
  a) Ved avbestilling senere enn 4 uker kreves det 25% av totalt kontraktsbeløp.
  b) Ved avbestilling senere enn 2 uker kreves det 50% av totalt kontraktsbeløp.
  c) Ved avbestilling senere enn 1 uke kreves det 100% av totalt kontraktsbeløp.

  Ved ønske om nedskalering etter kontraktsinngåelse
  Fristen for å søke om å nedskalere en ordre er 4 uker ved aksept av utleier. Før dette står kunden fritt til å gjøre vesentlige endringer gitt at leveransens kvalitet og gjennomføringsevne ikke blir berørt av dette.
  a) Ved endringer der man fjerner eller nedskalerer en avtale senere enn 4 uker før kreves 25% av det nedskalerte beløpet.
  b) Ved endringer der man fjerner eller nedskalerer en avtale senere enn 2 uker før kreves 50% av det nedskalerte beløpet.
  c) Ved endringer der man fjerner eller nedskalerer en avtale senere enn 1 uke før kreves 75% av det nedskalerte beløpet.
  d) Ved endringer der man fjerner eller nedskalerer en avtale senere enn 72 timer før kreves 100% av det nedskalerte beløpet.

  Frister er absolutte. Alle ordrer går til fakturering i sin helhet ved mislighold på dette eller ved ikke aksept fra utleier.
  Utleier er ikke pliktig til å begrunne avslag da en ordre uansett er en planlagt bindende avtale.

  Videre vises til punkt F) som omhandler Covid19.
 • A.15
  Kunden har ansvaret for at utleier gis korrekt og utfyllende informasjon om alle forhold. Merkostnader, forsinkelser eller andre forhold som oppstår på bakgrunn av mangelfull/utydelig informasjon tilkommer kunde.
 • A.16
  Kunden godtar å motta informasjon, reklame, nyheter eller annet fra utleier eller våre avdelinger uten kostnad for kunden. Dette via kanaler som facebook, sms, epost, brev e.l. All direktesendt informasjon via våre generelle kanaler kan avmeldes etter eget ønske å evnt påmeldes igjen senere. Ved sms reklame/informasjon vil man måtte sende STOPP til 48313103. Leietakeren godtar at kvitteringer, faktura og purringer blir sendt elektronisk via e-post til den epostadressen som utleier og leietaker har kommunisert med.
 • A.17
  Salgspant: Varene tilhører utleier. Det spesifiseres likevel at utleier har salgspant i de spesifiserte varene I samsvar med pantelovens bestemmelse.
 • A.18
  Utstyret skal kun brukes på gjeldene sted iht avtalen og ikke flyttes rundt uten egen avtale om dette. Gjenstandene kan ikke leies ut videre, lånes ut eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra styreleder/prokurahaver i selskapet.
 • A.19
  Ved tvister skal saken gå i utleiers kommune som pdd. er Oslo. Utleiers verneting er Oslo Kommune, Oslo Tingrett eller Forliksrådet Oslo om annet ikke er avtalt eller ønsket av og med kunde.

(B) Når utleier bistår ute hos leietakeren

 • B.1
  Leietaker er under hele arrangementet ansvarlig for at utstyret er beskyttet både mot tyveri, hærverk eller skade forvoldt av andre før, under og etter arrangementet. Leietaker pliktes til å sikre, låse eller ha vakter rundt eller ved utstyr før, under og etter arrangementer. Dette gjelder også når utleier sitt personell er på stedet, utleiers personell er ikke sertifiserte vakter å skal derfor ikke ha ansvaret for å beskytte utsyr eller arrangementet. Tap, tyveri, hæreverk m.m tilfaller kunden.
 • B.2
  Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår, uansett om utleier selv er på stedet, unntatt her er om utleiers personell selv har forårsaket skaden.
 • B.3
  Ved leie av utendørsutstyr og scener gjøres følgende forhold gjeldende: Leveransen anses som utført selv om byggingen / rigging ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere sikkerheten. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er da en avgjørelse vi tar av sikkerhetsmessige årsaker. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Ved vindstyrker eller vindkast over x antall m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen hos utleier. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Utleier kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Utleier, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av vær påvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt utleier søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra utleiers side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.
 • B.4
  Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med det aktuelle arrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under utlessing / pålessing og opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport tilfaller arrangør. Utless fra utleiers kjøretøy skal skje nærmest mulig inngangen arrangementet. Parkeringsbøter forbundet med slikt arbeid tilkommer kunde. Er området forhindret til direkte ankomst må dette avklares. fra kunde. Et crew tiltenkt utless og opprigg skal ikke slites ut på å trille lange avstander enn nødvendig. Alternativt må det settes inn eget crew for oppgaven. Kommer ikke utleier til arrangementstedet eller blir forhindret, forsinket m.m er det kundens ansvar å sørge for at dette ikke skal skje.
 • B.5
  Forhold forbundet med tap, tyveri, hæreverk m.m blir politianmeldt.
 • B.6
  Alle oppdrag skal ha tilgang på vann og toalettfasiliteter i omgående nærhet.
  Alle oppdrag med teknikere eller riggere over 3 timer skal tilbys fritt med vann, mineralvann eller kaffe til arbeidet.
  Ved oppdrag hver 4 time skal kunde stille med 1 enkelt måltid pr crewmedlem.
  Ved oppdrag over 16 timer skal overnatting tilbys ved utenbysoppdrag med mer enn 1 time kjøring.
  Ved oppdrag med mer enn 2 timer kjøretid og over 12 timers arbeidstid i samme økt er det pålagt med overnatting.
  Ved oppdrag over 8 timer skal det gis 1 varmt måltid.
  Ved misslighold på dette faktureres det kr 300-500kr pr crewmedlem der dem kan dekke dette fra egen lomme.
 • B.7
  Oppdrag der kunde ska stille med avtalt antall bærehjelp/frivvelige m.m tilkommer det 4000NOK i gebyr for hvert medlem som ikke stiller til avtalt tid og sted.
 • B.8
  Produksjonsstedet må være ryddet og klart når utleier ankommer stedet. Kunde skal være tilstede når utleier ankommer om annet ikke er avtalt.
 • B.9
  Hvis arrangementet er utendørs hviler det en ekstra risiko for vær og ytre påvirkninger. Merkost tilknyttet utendørs arrangementer vil kunne tilkomme. Alt fra regnsikring til andre formål for å beskytte utstyr, personell eller produksjonen forøvrig.
 • B.10
  Utstyret er ikke forsikret. Leietakeren står for ansvaret for utstyret ved hendelser uansett om utleiers personell er tilstede eller ikke. Ved oppbevaring av utstyret hos kunde eller der kunde besitter lokaler, påhviler det kunden å gjøre det som er nødvendig for å sikre utstyret mot tyveri, hærverk, brann eller lignende. Om nødvendig må leietaker leie inn godkjent vaktselskap for å sikre lokalet om det ikke er forsikret eller kan låses med FG3/4 godkjente låser. Vi oppfordrer leietakeren til å avklare de forsikringsmessige forhold på stedet eller kjøpe en forsikring for gjeldene arrangement eller leie fra en forsikringsagent.
 • B.11
  Misnøye eller ønske om endringer skal fremmes utleier, før eller under arrangementet slik at vårt mannskap får en mulighet til å gjøre noe med dette om det faller under en faktisk tydeliggjort behov i bestillingen. Hvis utleier ikke gis muligheten til å «løse» dette, bortfaller også eventuelle krav om reduksjon.
 • B.12
  Kunde skal forsikre seg skriftlig med utleier at gjeldene ordre dekker et tydelig beskrevet behov og ønske. Alt utenom dette gis det utleier «frihånd» på å løse det etter beste evne for kunde. Vi oppfordrer kunde til å holde prosjektmøter og befaringer i felleskap med utleier.
 • B.13
  Resultatet av arbeid gjort på «frihånd» gir ikke reduksjons-grunnlag ved misnøye da oppgaven+ønsket resultat ikke anses å være tydeliggjort av kunde.
 • B.14
  Vi tar ikke ansvar for feil bestillinger, mangelfulle bestillinger eller lignende. Kunden skal kunne forstå tilbudet ved aksept og er selv ansvarlig å søke svar på det man måtte være usikker på hos utleier. Alle tillegg og endringer midt i en produksjon vil tilkomme etter gjeldene priser.

(C) Funksjonalitet, refusjon, avslag og leveranse

 • C.1
  Utleier skal levere funksjonsdyktig utstyr. Hvis produktet viser seg og ikke være funksjonsdyktig vil utleier søke å rette opp feilen innenfor rimelighetens grenser enten med hjelp over telefon for og gi veiledning rundt feilsøking og oppretting, eller ved og utlevere et erstatningsprodukt fra utleiers hovedlager ved retur av det ikke funksjonsdyktige produktet. Leietaker kan uansett ikke kreve refundering av leiebeløpet utover den forholdsmessige del av leiesummen og kun hvis utleier ikke kan utlevere et erstatningsprodukt fra hovedlager eller etter avtale. * Her gjelder Refusjon og avslag vilkårene.
  Det skal i midlertidig gis utleier 2 timer på å kunne løse, erstatte eller rette eventuelle feil. Om kunde selv vil avhente og sikre seg utstyret rett før egen avvikling, hviler det en egen risiko rundt dette som kunden selv må bære.
 • C.2
  Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.
 • C.3
  Ved kompensasjoner eller avslag på prisen i avtalen gis det kun oppad til det eller de gjeldene produktet/produktene det gjelder. Hvis produktet er i en kjede av andre produkter gis det maks oppad til 20% avslag på de andre produktene og oppad til 100% avslag på gjeldene produkt. Kjeden av utstyr begrenser seg til mellom komponentene og ikke eksternt utstyr tilknyttet produksjonen levert av oss. (Eks en defekt lydmikser gir ikke kompensasjons grunnlag for scene og lysutstyr).
 • C.4
  kompensasjoner skal kun gis der det er en tydelig produkt feil enten software eller hardware basert der det tydelig fremkommer feil på utstyret og ikke brukerfeil.
 • C.5
  Det gis aldri kompensasjoner på transport og vare tjenester så frem til at varen eller tjenesten faktisk blir levert. Vi tar ikke ansvar for kø, veiarbeid, rush, omkjøring, vær og vind eller andre forhold som begrenser, forsinker eller hindrer oss til å levere i tide. Dette er en generell risiko uansett ved transport uavhengig av transportør som kunden aksepterer.
 • C.6
  Det gis ikke kompensasjon eller avslag i pris på utstyret eller tjenesten uansett ved forsinkelser i transporten på grunn av hendelser vi ikke står ansvarlige for (ref tekst over).
 • C.7
  Det gis aldri kompensasjoner på teknikere eller annet personell, unntatt ved grove overtredelser.
  Denne kompensasjonsordningen aksepterer du når du bekrefter en bestilling fra oss.
 • C.8
  Utleier har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Alt utstyr blir grundig sjekket ved innlevering og før utlevering for å sikre leietaker at det utstyret leietakeren har bestilt holder de krav produktet tilsier å levere. Utleier stiller seg ikke ansvarlig for de problemer, forsinkelser eller økonomiske tap leietaker får ved mangelfull kunnskap for å bruke utstyret eller ved skader eller feil oppstått ved transportering eller bruk av utstyret når utstyret er i leietakers varetekt.

(D) Under leieperioden

 • D.1
  Utleier har intet ansvar for tap kunde måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i kundes varetekt. Det hviler alltid en risiko med utleieutstyr som kunden må være innforstått med.
 • D.2
  Kunde forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utstyret må kun brukes i følge instrukser gitt av utleier eller eventuelle medfølgende brukerveiledninger. Skader påført utstyret av leietaker som f. eks inngrep på utstyret utført av leietaker, overbelastning, misbruk eller bruk av utstyret i miljøer som skader utstyret (f. eks unormale temperaturer, miljøer med mye støv, røykmaskiner, fuktighet, pyroteknikk etc.) vil bli reparert på kundes bekostning.
 • D.3
  Ved tekniske problemer på utstyret skal dette meddeles utleier omgående. Kunde må ta bilder/video og dokumentere forholdet etter beste evne. Dette sendes også til din kontaktperson hos utleier. Vakttelefonen kan benyttes ved å taste 9 på nr (+47) 23140402.
 • D.4
  Utleier stiller kun med bistand innen normal arbeidstid. Bistand ved teknisk svikt gjelder kun før arrangement start.
 • D.5
  Bistand ute hos deg gis kun om det er innenfor 1 times kjøring fra Oslo og at det er sikkert eller sannsynlig at tekniker kan løse problemet på stedet. Vi innehar også retten i å ikke yte bistand der det ikke er mulig.
  Ved bistand enten ute i felten eller over telefon er dette kostnadsfritt frem til at det er brukerfeil eller feil forbundet med feilbruk, mangel på kunnskap e.l. Dette til hele tiden gjeldene priser. Ved et bestemt ønske om hjelp kan en tekniker bookes og sendes ut for bistand mot tillegg. Minstepris er 2000,- eks mva.
 • D.6
  Kunde er selv ansvarlig for å sjekke utstyret ved henting hos oss. Dette er spesielt viktig for å avdekke eventuelle skader eller mangler som du som gjeldene leietaker ikke skal være erstatningspliktig for. Det hviler en særskilt bevisbyrde på deg som kunde om du unnlater dette. Transportskader dekkes uansett av kunde.
 • D.7
  Kunde skal sette seg inn i de gjeldene produkters funksjonaliteter, bruker anvisninger gitt av utleier eller fra produsenten som finnes på produsentens nettsider.
 • D.8
  Ved leie av elektriske artikler som blir brukt utover gjeldene temperaturer (Mellom -0 og 40+) gjøres da på eget ansvar fra leietakeren siden. Vind, regn, fuktighet og direkte sollys frarådes på det sterkeste da dette kan forringe eller skade produktet du leier.
 • D.9
  Ved langtidsleie der leietaker leier en eller flere produkter fra utleier over lengre tid, er det leietakers ansvar å vedlikeholde utstyret. Leietaker anses som pliktig til selv å bytte pærer, sikringer, røykvæske eller andre forbruksartikler utover leieperioden. Kunden bærer selv omkostningene for nytt materiell av typen nevnt over under langtidsleie som overgår 3 dager. Om ikke kan dette gjøres etter avtale på utleiers lokaler.
 • D.10
  Ved teknisk svikt må leietaker kontakte tekniker hos utleier, å eventuelt selv returnere utstyret. Om tilsvarende utstyr ikke kan utleveres, reduseres leien i forhold til tiden. Annen erstatning eller godtgjørelse innrømmes ikke.
 • D.11
  Utleier er ikke ansvarlig for skade vårt utstyr har påført annet utstyr. Utstyret kan bare tilkobles annet teknisk utstyr etter avtale med utleier. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leiekontrakten omfatter.
 • D.12
  Kunde er selv ansvarlig for eget crew, teknikere og personell som blir brukt til, for og rundt de leide tjenester og objekter.

(E) Når leien eller oppdraget skal avsluttes

 • E.1
  Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leietaker/henter, godtar at det påløper full dags leie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp. Innlevering skjer normalt mellom klokken 0930 og 1200. Kunden står ansvarlig for og varsle lager ved forsinkelser. Ved force major skal kunden ikke lastes for forsinkelser.
 • E.2
  Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Leietaker godtar at det påløper full leiepris etter våre satser om utstyret ikke tilbakeleveres til avtalt tid. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Utleier fakturere utstyret som solgt til listepris.
 • E.3
  Utstyr skal leveres tilbake i den mengde og stand det ble utlevert i og pakket på samme måte. Dette gjelder også kabler. Om Utstyr, kabler eller annet levert fra utleier, blir tilbakelevert i en stand der utleier må vaske, pakke om eller at kablene er levert i en såkalt krusedull. Må kunden betale et gebyr på kr 500,- eks mva pr påbegynte arbeidstime for arbeidstid som brukes på å rette opp dette. Ytterligere erstatningskrav kan tilkomme dersom kabler blir innlevert med bulker, knekk, brudd og vridninger som kan eller har forringet levetiden betraktelig, eller forårsaket permanent skade. Dette kontrolleres ved innlevering. Unntak fra denne paragrafen er der kunden synlig har gjort sitt beste. Vi straffer normalt kunder for slurv som går utover oss/neste kunde.
 • E.4
  Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår.
 • E.5
  Utleier tilbakebetaler ikke leie uansett hendelse leietaker må ha som medfører at leide produkter ikke blir brukt til sitt egentlige bruk.
 • E.6
  På oppdrag der utleier må hente utstyret etter endt leieperiode hos leietaker, plikter leietaker å stille opp til kontroll av de leide gjenstander. Leietaker kan etter avtale og gitt fullmakt til en navngitt person, sende en stedfortreder. Hvis leietaker eller leietakerens stedfortreder ikke møter opp vil utstyret bli kontrollert på utleiers lokaler. Leietaker godtar at leietaker ikke kan kreve noen form for tilbakelevering kvittering da leietakeren ikke var tilstede under avhenting av gjeldene leie. Hvis utleier ikke kan utføre noen kontroll på gjeldene sted leietakeren har det leide utstyret, godtar leietakeren at utleier må utføre din kontroll på sine lokaler. Leietaker plikter da og møte opp på utleiers lokaler for medkontroll av det utleide utstyret, og ikke senere enn en virkedag etter avhenting.  Om leietaker ikke kan stille opp for medkontroll av utstyret, godtar leietaker også her, at utleier kan inndrive sine krav i form for erstatning og samtidig ikke utlevere noen tilbakeleveringskvittering om utstyret ikke er i den stand, mengde eller mot andre forhold som gir utleier grunnlag for en erstatning.
 • E.7
  Uten en tilbakelevering kvittering, godtar leietaker at med dette har utleier aksept fra leietaker å kunne inndrive eventuelle krav om erstatning. Leietaker godtar også at hvis ikke utleier kan utlevere en tilbakelevering kvittering på grunn av forhold som står imot det, at utleier kun kan utlevere et skadeskjema som beskriver de gjeldene forhold. Leietaker godtar at og signere på et skadeskjema eller ikke,  ikke vil utgjøre noen forskjell på det erstatningskravet og erstatningsansvaret leietakeren har.
 • E.8
  Utleier utfører kun en første konsultasjon av den eller de feil, mangler og tap som ligger til grunn. Leietaker godtar derfor at den utdypende tekniske skade betegnelsen kan bli forandret i ettertid når dette har blitt nøyere kontrollert, hos oss eller hos en av våre sertifiserte serviceverksteder.
 • E.9
  Ved bortkommet utleid utstyr, tyveri, hæreverk, skade, feil innstillinger eller annet der utstyret tilbakeleveres, ikke tilbakeleveres eller delvis tilbakeleveres i en stand den ikke ble utlevert i tilfaller det full erstatning etter veilpris, påløpende leiepris eller reparasjonskostnader i tillegg på leietakers egen regning.


Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM

Denne siden bruker Cookies. Ved å fortsette på denne siden aksepterer du dette. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.